Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

Kde je možné žádat:

FOND VYSOČINY - DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA 

Veškeré podrobnosti o vyhlášených programech naleznete na webu Kraje Vysočina zde.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzva č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 6. 2020 a ukončení příjmu žádostí 15. 9. 2020. V případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí ukončen dříve.
Další informace naleznete zde.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Antivirus - podpora zaměstnanosti - podmínky naleznete zde.
Termín podání žádosti: průběžná výzva

EVROPSKÁ KOMISE
Výzva k předkládání návrhů na podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením

Evropská komise vydala novou grantovou výzvu určenou zejména pro veřejné a neziskové subjekty se zaměřením na podporu osob se zdravotním postižením v důsledku nových výzev v oblasti zdraví a duševního zdraví spojených s krizí COVID-19.
Žádat může konsorcium alespoň dvou partnerů. 

Priority výzvy:

 • shromažďování, výměna a šíření inovativních osvědčených postupů pro podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením pro jejich aktivní začleňování do společnosti s přihlédnutím k sociálně-ekonomickým trendům, jako je stárnutí populace a digitalizace
 • doplňovat nedostatky v údajích týkajících se situace osob se zdravotním postižením v konkrétních oblastech, jako je například deinstitucionalizace a nezávislý život, sociální ochrana, vzdělávání, trhy přístupnosti nebo poskytování asistenčních technologických služeb

  Podrobnosti na webu zde.

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
Covid-Sport
Žádat lze v termínu 15. 6. - 31. 8. 2020. Podmínky a žádost naleznete zde.

 
Aktuální výzvy VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ
Fond podpory seniorů - podmínky naleznete zde..
Výzva je vyčerpána a tedy dočasně uzavřena.
 
 
Aktuální výzva NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE
Vinci se mobilizuje na podporu stran zapojených do boje proti koronaviru - podmínky naleznete zde.
 
 
NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA vyhlašuje podporu sbírkám podporu sbírkám pro dobrovolníky, kteří v době nouzového stavu pomáhají jednotlivcům a organizacím. Sbírky jsou podporovány prostřednictvím navýšení do výše 21 000 Kč.
další informace naleznete zde.
 
 
NADACE LEONTÝNKA
COVID19: Pomoc klientům se zrakovým postižením a pomoc rodinám - podmínky naleznete zde.
 
 
NADACE AGROFERT
Krizový fond pro samoživitele v nouzi - podmínky naleznete zde.
Krizový fond pro osoby ve finanční tísni - podmínky naleznete zde.
 
 
PATRON DĚTÍ, Z.Ú.
Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize - podmínky naleznete zde.
 
 
TERA.CZ
Nabídka zvýhodněných notebooků a počítačů pro nadace a další NNO - informace zde.
 
 
NADACE ADRA
Fond jednorázové pomoci - informace zde.
 
NADACE JISTOTA KOMERČNÍ BANKY
Aktuální výzvy a podmínky naleznete zde.
 
 
NADACE ČEZ
Podpora regionů - podmínky žádosti a další informace naleznete zde.
Stromy, 2. kolo výzvy - podání žádostí od 1. 6. do 31. 7. 2020 - podmínky a žádost naleznete zde.
Oranžové hřiště - informace zde.
 
 
NADACE PARTNERSTVÍ
Granty na výsadby stromů 2020 | Sázíme budoucnost - výzva otevřena do 31. 7. 2020 - informace zde.
Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody - informace zde.
 
 
SPOLU SILNĚJŠÍ
Obědy dětem v nouzi
Podmínky naleznete zde.
 
 
NF SVĚTLUŠKA
COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi
Podmínky a žádost naleznete zde.
 
 
NADACE TEREZY MAXOVÉ
Krizový fond pomoci
Informace nalezenete zde.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Výzvy jednotlivých operačních programů na období 2014 - 2020.
Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020

Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro rok 2019.VÝZVA 101 OPZ

 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
 • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
 • www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

VÝZVA 103 OPZ

 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
 • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
 • www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

VÝZVY MAS

VÝZVA 047 OPZ

 • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-047-op

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.